Klauzula informacyjna RODO

Kielce, 25.05.2018 r.

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PATRON” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Kopernika 3, 25-336 Kielce,

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: nzozpatron@gmail.com,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych,

4)  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

– ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta,

– ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

– ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług wynikający z przepisów prawa (ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta),

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby upoważnione przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej,

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeśli nie ma ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa),

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora,

9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu skorzystania z usług medycznych
i wynika bezpośrednio z przepisów prawa.